วิสัยทัศน์และพันธกิจ งานวัดผลและประเมินผล Print

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
“เรียนรู้อย่างบูรณาการ เพื่องานและอนาคต”
วิสัยทัศน์ (Vision)

 

  • วิสัยทัศน์ (Vision)
  • จัดเก็บข้อมูล
  • บริการช่วยเหลือ
  • แนะนำ
  • ยึดถือความถูกต้อง

 

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจ ของงานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
1.
พัฒนาระบบจัดการผลการเรียน
2.
ให้บริการสืบค้นรวดเร็ว ด้วยระบบสารสนเทศ